LINKUS PRIVACYBELEID 

LINKUS is een online platform dat freelancers en opdrachtgevers wil samenbrengen en een community wenst te vormen voor beide groepen om informatie, kennis en expertise uit te wisselen.  Hiervoor dienen wij persoonsgegevens te verwerken.  Wij verklaren dat onze activiteiten in overeenstemming zijn met de huidige privacywetgeving, die voornamelijk wordt beheerst door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of de Engelse afkorting GDPR).    Daarom willen wij u zo goed mogelijk informeren, respecteren en u zeggenschap geven over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt.   Hieronder vindt u informatie over welke gegevens wij over u verzamelen, waarom we dat doen, hoelang wij ze bewaren, wat uw privacy-rechten zijn en hoe u deze kan uitoefenen.    WIE WE ZIJN 
 1. De website LINKUS (“Platform”) is eigendom van LINKUS bv, besloten vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Kroonweg 26, 1700 Dilbeek (RPR Brussel) en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0760.472.080 (hierna “LINKUS” en “wij of we”). Bij uitbreiding verwijst “LINKUS”, “wij of we” eveneens naar met LINKUS gelieerde ondernemingen die diensten onder de naam LINKUS aanbieden op heden en in de toekomst. De lijst van gelieerde ondernemingen vindt u onder wettelijke gegevens. De lijst van gelieerde ondernemingen vindt u onder wettelijke gegevens.
 2. Voor de gegevens die via ons Platform verwerkt worden zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke.
  TOEPASSELIJKHEID 
 1. Dit Privacybeleid, met inbegrip van ons cookiebeleid is van toepassing op al de door ons geleverde diensten, zowel ten aanzien van bezoekers als leden, en dit op het Platform, onze social media pagina’s, onze app, en alle andere aan LINKUS gerelateerde websites, berichten, en diensten, tenzij waar anders vermeld.
 2. Door o.a. wijzigende wetgeving, technologische evoluties, wijzigingen in ons beleid, kunnen wij dit Privacybeleid geheel of gedeeltelijk aanpassen, waarvan wij u in kennis stellen.   In ieder geval is steeds de laatste versie die wij op het Platform plaatsen van toepassing.  Indien u niet akkoord gaat met de wijzigingen, kunt u uw account sluiten.  Als u ons Platform blijft gebruiken nadat we een kennisgeving over onze wijzigingen in dit Privacybeleid hebben gepubliceerd of verzonden, erkent u dat dit betekent dat het verzamelen, gebruiken en delen van uw persoonlijke gegevens onder het bijgewerkte Privacybeleid vallen vanaf de ingangsdatum.
  WAT IS VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS? 
 1. Onder ‘verwerking van persoonsgegevens’ verstaan we elke verwerking van gegevens die u als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Het begrip ‘verwerking’ is ruim en dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van die gegevens.
  WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD EN VERWERKT?  Door u verstrekte gegevens 
 1. Bij het aanmaken van een account moet u gegevens opgeven, waaronder uw naam, uw e-mailadres en/of mobiele nummer, en een wachtwoord. Vooraleer toegang te hebben tot onze betalende diensten dient u betalings- (zoals een creditcard) en factureringsgegevens te verstrekken.
 2. Uw profiel bevat naast uw identificatiegegevens en eventueel foto ook gegevens van uw curriculum vitae.  U bent niet verplicht om alle velden in te vullen.  Hoe meer gegevens u meedeelt hoe beter LINKUS voor u kan werken.  U kan zelf kiezen welke gegevens u in uw profiel opneemt.  Indien u gebruik maakt van onze diensten, dient u bepaalde gegevens verplicht in te vullen opdat de zoekrobot kan functioneren.  Indien u deze gegevens niet wenst te delen kunt u geen gebruik maken van onze diensten.
 3. We verzamelen uw persoonlijke gegevens wanneer u deze gegevens plaatst op het Platform, bijvoorbeeld bij aanmaken van een account, invullen van uw profiel en curriculum vitae, reageert op berichten, edm. Wij gaan daarbij over tot een geautomatiseerde gegevensverwerking op het Platform. Daarbij houden wij ons bezig met geautomatiseerde gegevensverwerking op het Platform.   
  Door anderen aan ons verstrekte gegevens 
 1. Andere leden kunnen gegevens over u verschaffen, door bijvoorbeeld het geven van een rating. Andere leden kunnen berichten verzenden via ons Platform. We ontvangen dan uw persoonlijke gegevens (met inbegrip van contactgegevens).
 2. Ook onze Partners of onze gelieerde ondernemingen of derde dienstverstrekkers kunnen ons uw persoonsgegevens bezorgen, bijvoorbeeld wanneer u beroep doet op hun diensten of wanneer u ervoor kiest om gegevens te delen vanuit een systeem van een derde. We ontvangen gegevens wanneer u websites met onze advertenties, cookies of sommige van onze plug-ins bezoekt of u zich aanmeldt bij diensten van anderen uw account.  We ontvangen gegevens over uw bezoeken en interactie met diensten van derden wanneer u zich via deze derden aanmeldt op het Platform. 
 3. Ook de persoonsgegevens die wij van andere personen dan uzelf verkrijgen worden verzameld en geautomatiseerd verwerkt.
  Registratie van uw bezoek en gebruik van onze diensten 
 1. Wij registreren uw bezoek en gebruik van onze diensten.  Hiervoor gebruiken wij cookies, aanmeldgegevens, gegevens over uw toestel en IP-adressen.  Voor het gebruik hiervan verwijzen wij naar ons cookiebeleid.  U kunt hier uw voorkeuren instellen.
 2. Bij gebruik van mobiele toestellen verwerken wij gegevens over uw mobiel netwerk en mobiel toestel, met inbegrip van uw locatie, om het gebruik van het Platform via mobiele toestellen mogelijk te maken.
  WAARVOOR VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?  Om het gebruik van onze Diensten mogelijk maken 
 1. Voor de bezoeker verwijzen wij naar onze Gebruiksvoorwaardenen ons Cookiebeleid.
 2. Leden dienen een account aan te maken en hun profiel aan te vullen opdat zij als lid gebruik kunnen maken van de functies van LINKUS, zoals toegang hebben tot volledige informatie (artikels), tools, de berichtenfunctie om te communiceren met andere leden.  Voor de betalende diensten dienen leden bijkomende gegevens te verschaffen om deze diensten mogelijk te maken, zoals het gebruik maken van de zoekrobot, de Facturatie, Timesheet, Kennisgevingservice en eventueel andere in de toekomst beschikbaar gestelde functies.    Wij gebruiken uw gegevens ook voor onze administratie (waaronder facturatie) en geschillenbeheer.  
 3. Zonder de door de Leden verstrekte gegevens kan het Platform niet werken en kunnen de diensten niet verstrekt worden.   Deze gegevens worden geautomatiseerd verwerkt in de zoekrobot om o.a. profielen aan vacatures te koppelen, om communicatie via de berichtenfunctie mogelijk te maken, om toe te laten dat u andere leden vindt en zelf gevonden kunt worden, om u opleidingen en trainingen, nieuwsbrieven over uw vakgebied, en ander potentieel voor u relevante informatie voor te stellen, om facturen te kunnen opmaken en verzenden. 
  De verbetering en beveiliging van onze Diensten 
 1. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze Diensten te verbeteren, dit wil zeggen onze Diensten meer persoonlijk en beter op u afgestemd te kunnen maken, om de betrokkenheid van onze Leden te vergroten en om het doel van ons Platform te kunnen bereiken, namelijk freelancers matchen met vacatures en een community van de freelancers vormen.
 2. Wij gebruiken uw informatie om problemen met het Platform op te lossen (bijv. in het geval van het melden van een klacht of een probleem bij het invullen van een profiel, in het geval van een probleem in de berichtenfunctie, etc.). 
 3. Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens voor de beveiliging van het Platform, onze Leden, Partners en derden (zo o.m. bij inbreuken op onze Lidmaatschapsvoorwaarden).
  Studie en onderzoek 
 1. Wij gebruiken anonieme gegevens om inzicht te krijgen in onze Leden en de sectoren waarin zij actief zijn, de verloning en andere contractmodaliteiten, de vacatures,… om inzicht te krijgen in de markt van freelancers.  
 2. Via het Platform bevragen wij of derde partijen onze Leden.  Indien u hieraan niet wenst deel te nemen kunt u zich voor deze bevragingen (enquêtes) uitschrijven in uw account.
Reclame
 1. Op LINKUS worden niet-gepersonaliseerde advertenties getoond van onze diensten en deze van onze Partners.  
 2. U kunt zich in uw account niet afmelden voor niet-gepersonaliseerde advertenties.
OP WELKE GRONDSLAG VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS? 
 1. We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij wij telkens enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.
Zo gebruiken wij persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is:  – om onze diensten ten volle te kunnen aanbieden;  – om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen waaraan wij onderworpen zijn; en/of   – om onze legitieme belangen na te streven, in welk geval wij altijd zullen trachten een evenwicht te vinden tussen dat belang en de eerbiediging van uw privacy.  
 1. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op basis van volgende grondslagen:
(i) Waar u uw toestemming hebt gegeven, op basis van uw toestemming, waarbij u het recht hebt om deze toestemming op ieder moment in te trekken (zie verder)  (ii) Op basis van de met ons gesloten Overeenkomst  (iii) Onze gerechtvaardigde belangen en /op deze van andere betrokken partijen, waarbij u het recht hebt om bezwaar te maken (zie verder).  Voorbeelden van dergelijke gerechtvaardigde belangen zijn o.a. bescherming van onszelf, onze Leden, Partners, en derden (bijv. tegen frauduleuze handelingen), het voldoen aan de wet, rechterlijk of administratief bevel, ons recht om te ondernemen (bijv. onze diensten via het Platform mogelijk te maken, te optimaliseren, uit te bouwen en te commercialiseren), ons recht om vorderingen te stellen (bijv. bij inbreuken op de Overeenkomst) en ons te verdedigen.    DELEN VAN GEGEVENS 
 1. Om LINKUS te laten functioneren, moeten de gegevens in uw profiel worden gedeeld met het Platform, bezoekers, leden en derde partijen. 
 2. De mate waarin en welke gegevens u wenst te delen bepaalt u in uw instellingen.  Indien u niets anders bepaalt in uw instellingen geldt het volgende:
(i) Van zodra u een account aanmaakt en een profiel invult en plaatst op het Platform wordt uw profiel geanonimiseerd weergegeven voor bezoekers, waarbij slechts een deel van de gegevens beschikbaar is (zoals sector, expertise, locatie, gewenste vergoeding).  Leden kunnen wel uw volledige profiel bekijken.  U kiest wanneer u uw profiel zichtbaar en identificeerbaar maakt om in contact te treden met andere leden voor uitwisseling van informatie, voor het vinden van een opdracht of voor andere door ons of onze Partners aangeboden diensten heden en in de toekomst.  (ii) Geanonimiseerde profielen of delen ervan kunnen ook zichtbaar zijn buiten het Platform op pagina’s van derde partijen (zo bijvoorbeeld via zoekmachines van derden). Oude gegevens van uw profiel bij deze derde partijen blijven beschikbaar tot de gegevenscache door deze derden is bijgewerkt met de door u aan uw profiel aangepaste wijzigingen.  (iii) Wanneer u een profiel bekijkt, laten we dit aan dit lid weten. (iv) Wanneer u een bericht van een lid opent laten wij dit aan de afzender weten.  (v) Wanneer u uw account koppelt met diensten van derden (zoals bijvoorbeeld Outlook of Linkedin) zullen uw gegevens in uw profiel worden gedeeld met deze derden.  Omgekeerd zullen de gegevens van de diensten van derden ook met het Platform worden gedeeld.  U dient het privacybeleid van deze derden erop na te lezen.  U kunt te allen tijde de koppeling ongedaan maken.   
 1. Verder geldt het volgende:28. Verder geldt het volgende:
(i) Wij doen beroep op derde partijen om de levering van onze diensten mogelijk te maken (zo bijvoorbeeld technische partners voor o.a. de ontwikkeling, onderhoud en beveiliging van het Platform, commerciële partners voor marketing, financiële partners voor o.a. betalingen en boekhoudkundige verwerking edm.)  Voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun taken hebben zij toegang tot uw gegevens.  Met deze partners sluiten wij verwerkersovereenkomsten waarbij wij als verwerkingsverantwoordelijke worden aangeduid.  In deze verwerkersovereenkomst worden bepalingen opgenomen waarmee uw persoonsgegevens worden beschermd.  (ii) Wij kunnen uw gegevens delen aan de ons gelieerde ondernemingen met het oog op het ontwikkelen en verbeteren van onze diensten.  (iii) Wij moeten uw gegevens delen wanneer wij hiertoe worden verplicht door de wet, een rechterlijk of administratief bevel of wanneer wij dit noodzakelijk achten, dit o.a. in het kader van onderzoek naar illegale activiteiten, om overeenkomsten af te dwingen, aanspraken (van derden) te onderzoeken en ons hiertegen te verdedigen, de veiligheid en integriteit van ons Platform, Leden, bezoekers en derden te beschermen.  In de mate dat wij hiertoe gerechtigd zijn of in de mate dat zulks het onderzoek niet belemmert, zullen wij u hiervan informeren.   (iv) Wij kunnen uw gegevens delen met de overnemer van onze onderneming of een deel daarvan (ongeacht de wijze van overdracht, het weze door een asset of share deal, fusie, splitsing, overdracht van bedrijfstak, of anderszins) die het recht zal hebben deze gegevens te gebruiken overeenkomstig dit Privacybeleid.  (v) Voor zover persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden verwerkt, zorgen wij er via contractuele of andere maatregelen voor dat die gegevens daar een passend beschermingsniveau genieten vergelijkbaar met de bescherming die zij in de Europese Unie zouden genieten, conform de Europese regelgeving.    HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS? 
 1. Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te bereiken waarvoor wij ze verzamelen. 
 2. De gegevens die u ingeeft in uw account en profiel worden in principe bewaard tot 30 dagen nadat u tot verwijdering van uw gegevens of tot sluiting van uw account bent overgegaan.  Het kan tot 48 uur duren vooraleer de verwijdering van gegevens of de sluiting van uw account zichtbaar wordt op het Platform. 
 3. Na het verstrijken van de bewaartermijn gaan wij over tot verwijdering van uw persoonsgegevens, tenzij en in de mate dat wij uw persoonsgegevens nodig hebben om:
(i) Aan contractuele verplichtingen te voldoen, of om onze rechten uit hoofde van met u gesloten overeenkomsten af te dwingen, dit voor een periode overeenstemmend met de verjaringstermijn voor deze verplichtingen respectievelijk rechten  (ii) Aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals het verplicht bijhouden van boekhoudgegevens, het in voorkomend geval identificeren van klanten in het kader van antiwitwasregelgeving, gedurende de duur die de wet hiervoor oplegt  (iii) Onze vorderingen en of verdediging te kunnen voeren in het kader van geschillen, dit gedurende de duur van deze geschillen, met inbegrip van de onderzoeksfase  (iv) Medewerking te verlenen in het kader van een lopend strafrechtelijk onderzoek, voor de duur van dit onderzoek  (v) Om te voldoen aan een rechterlijk of administratief bevel gedurende de duur die hierop van toepassing is 
 1. Als u inhoud hebt gedeeld, beoordelingen en getuigenissen hebt geplaatst, blijven deze zichtbaar, maar geanonimiseerd.   
 2. De verwijdering van persoonsgegevens houdt in dat deze worden gewist of definitief geanonimiseerd.
  HOE BEWAREN EN BEVEILIGEN WIJ UW GEGEVENS?   
 1. De gegevens in onze database worden bewaard op beveiligde en afgesloten (back-up)servers, zowel intern als extern.
 2. Onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens onder toezicht van onze Data Protection Officer (DPO). De wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken wordt bijgehouden in een dataverwerkingsregister.
 3. 36. Onze infrastructuur en informatiesystemen zijn uitgerust met de passende technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik en verlies of diefstal van uw gegevens, zoals: beveiliging met een paswoord, harddisk encryptiesoftware, firewalls, antivirus, intrusie- en anomaliedetectie en toegangscontroles voor onze medewerkers. Onze hard- en software wordt voortdurend up-to-date gehouden. Hiervoor doen wij beroep op gespecialiseerde derden.
 4. Bij een onverhoopt gegevenslek met nadelige gevolgen voor uw persoonsgegevens, wordt u in de door de wet voorziene omstandigheden persoonlijk verwittigd.
 5. Wij raden u aan om zelf ook de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen ter bescherming van uw persoonlijke gegevens, zoals het beveiligen van uw mailbox, firewalls op uw toestellen, paswoordbeheer e.d.m.
 6. Hoewel wij ons inspannen om onze systemen regelmatig te screenen op veiligheidsrisico’s kunnen wij de veiligheid van uw gegevens niet garanderen.
  WELKE RECHTEN HEEFT U? 
 1. 40. U hebt het recht om op ieder ogenblik van ons te vernemen of wij al dan niet uw persoonsgegevens verwerken, en als wij ze verwerken om die gegevens in te zien en bijkomende informatie te ontvangen over:
– de verwerkingsdoeleinden;  – de betrokken categorieën van persoonsgegevens;  – de ontvangers of categorieën van ontvangers (met name ontvangers in derde landen);  – indien mogelijk, de bewaartermijn of, als dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn;  – het bestaan van uw privacy-rechten;  – het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit;  – de informatie waarover wij beschikken over de bron van de gegevens indien wij persoonsgegevens via een derde verkrijgen; en  – het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming.  U heeft ook het recht om een uittreksel te krijgen van de verwerkte gegevens, in begrijpelijke vorm. Wij kunnen een redelijke vergoeding vragen om onze administratieve kosten te dekken voor ieder bijkomend uittreksel dat u vraagt. 
 1. U hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens onverwijld te laten rechtzetten. U bent hiertoe ook verplicht uit hoofde van de lidmaatschapsvoorwaarden. 
 2. U hebt het recht om in de volgende gevallen, en zonder onredelijke vertraging, uw persoonsgegevens te laten verwijderen:
– Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins door ons verwerkt;  – U trekt uw eerdere toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrond waar wij ons op kunnen beroepen voor de (verdere) verwerking;  – U maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en er bestaan geen zwaarder doorwegende, gerechtvaardigde gronden voor de (verdere) verwerking;  – Uw persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt;  – Uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;  Houdt u er wel rekening mee dat wij niet altijd alle gevraagde persoonsgegevens kunnen verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de bewaring en verwerking ervan noodzakelijk is.  Wij verwijzen hiervoor naar artikel 31.   
 1. U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien één van de volgende elementen van toepassing is:
– U betwist de juistheid van die persoonsgegevens: het gebruik ervan wordt beperkt gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de gegevens te controleren;  – de verwerking van uw persoonsgegevens is onrechtmatig: in plaats van het wissen van uw gegevens, verzoekt u om beperking van het gebruik ervan;  – wij hebben uw gegevens niet meer nodig voor de oorspronkelijke verwerkingsdoeleinden, maar wij hebben ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering: in plaats van het wissen van uw gegevens, wordt het gebruik ervan beperkt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van de rechtsvordering;  – zolang er nog geen beslissing is genomen over de uitoefening van uw recht op bezwaar tegen de verwerking, verzoekt u om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken; 
 1. U hebt het recht om uw persoonsgegevens op te vragen en over te laten dragen. Dit kan enkel voor de persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, gebaseerd op toestemming of na overeenkomst. In alle andere gevallen kan u dus niet van dit recht genieten (bijvoorbeeld wanneer de verwerking van uw gegevens gebeurt op basis van een wettelijke verplichting).  U kunt ons verzoeken om de betrokken persoonsgegevens terug te krijgen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm. 
 2. U hebt het recht om op grond van uw bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien de verwerking kadert in ons gerechtvaardigd belang of in kader van het algemeen belang. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij wij dwingende en legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan die van u óf wanneer de verwerking van de persoonsgegevens verband houdt met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering (bijvoorbeeld het indienen van een verzoek bij een rechtbank).
 3. Wilt u geen enkele vorm van commerciële communicatie (zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor seminars of evenementen) ontvangen? U hebt altijd het recht om uzelf, zonder dat u daarvoor een reden moet opgeven, te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor deze redenen. U neemt contact op met ons of u gebruikt de uitschrijfknop in onze uitnodigingen of (elektronische) nieuwsbrieven of u schrijft zich uit via uw account.
  HOE KUNT U UW RECHTEN UITOEFENEN?   
 1. Om uw rechten uit te oefenen neemt u contact op met ons op via privacy@linkus.eu. Leden kunnen hun privacyinstellingen bepalen in hun account.
 2. 48. Om uw recht van toegang uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van persoonsgegevens te voorkomen, dienen wij uw identiteit te verifiëren. Bij twijfel of onduidelijkheid zullen wij u eerst nog om bijkomende informatie vragen (bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart).
 3. 49. U kunt uw privacy-rechten gratis uitoefenen, tenzij uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter. In zo’n geval hebben wij – conform de privacywetgeving – het recht en de keuze om (i) u een redelijke vergoeding aan te rekenen (waarbij rekening wordt gehouden met de administratieve kosten om de gevraagde informatie of communicatie te verstrekken en met de kosten die gepaard gaan met het treffen van de gevraagde maatregelen), of (ii) te weigeren gevolg te geven aan uw verzoek.
 4. Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken, kan die termijn desnoods nog eens twee maanden worden verlengd. Bij een verlenging van de termijn stellen wij u hier binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis.
  AANSPRAKELIJKHEID  
 1. 51. Indien wij uw gegevens rechtmatig aan een derde (andere dan een verwerker of subverwerker) hebben bezorgd, zijn wij niet aansprakelijk voor onrechtmatige verwerking of onrechtmatige gebruik door die derde. Wij zijn evenmin aansprakelijk indien derden uw gegevens onrechtmatig verwerken of gebruiken en wij de passende technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen om dergelijke onrechtmatige verwerking of gebruik tegen te gaan.
  NEEM MET ONS CONTACT OP 
 1. 52. Voor meer informatie over dit privacybeleid of voor klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via privacy@linkus.eu.
  KLACHTEN  
 1. 53. Voor klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / contact@apd-gba.be / www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.  Wij verzoeken u wel om eerst met ons in overleg te treden.