Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij LINKUS, hét platform dat freelancers en opdrachtgevers samenbrengt.

Hierna vindt u onze gebruiksvoorwaarden en gedragscode die van toepassing zijn voor ieder bezoek aan ons platform.

WIE WE ZIJN

De website LINKUS (“Platform”) is eigendom van LINKUS bv, besloten vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Kroonweg 26, 1700 Dilbeek (RPR Brussel) en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0760.472.080 (hierna “LINKUS” en “wij of we”). Bij uitbreiding verwijst “LINKUS”, “wij of we” eveneens naar met LINKUS gelieerde ondernemingen die diensten onder de naam LINKUS aanbieden op heden en in de toekomst. De lijst van gelieerde ondernemingen vindt u onder wettelijke gegevens. De lijst van gelieerde ondernemingen vindt u onder wettelijke gegevens.

WAT WE DOEN

LINKUS is een online platform dat freelancers en opdrachtgevers wil samenbrengen en een community wenst te vormen voor beide groepen om informatie, kennis en expertise uit te wisselen.

LINKUS is geen bemiddelaar, maar een technisch hulpmiddel waar freelancers en opdrachtgevers elkaar rechtstreeks kunnen vinden.

Het Platform bevat content van LINKUS, onze leden (“Leden”), en partners (“Partners”).

TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN

Deze gebruiksvoorwaarden zijn op alle bezoekers van toepassing op elk bezoek aan ons Platform (“Gebruiksvoorwaarden”).

Door o.a. wijzigende wetgeving, technologische evoluties, wijzigingen in ons beleid, kunnen wij deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk aanpassen. U wordt dan ook uitgenodigd om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te controleren. In ieder geval is steeds de laatste versie die wij op het Platform plaatsen van toepassing.

Wij wijzen daarnaast ook op ons Cookiebeleid en Privacybeleid.

AANVAARDING

Door uw bezoek en/of gebruik van het Platform wordt u geacht kennis genomen te hebben van deze Gebruiksvoorwaarden en deze te aanvaarden.

GEBRUIK

Ons Platform mag enkel in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden worden gebruikt.

INHOUD VAN HET PLATFORM

De inhoud die u op ons Platform terugvindt is met de grootste zorg door ons of onze Partners samengesteld. Evenwel kunnen wij noch onze Partners uitsluiten dat de informatie onvolledig, onjuist of verouderd is. Wij garanderen niet de inhoud die leden delen via hun account. Als u een fout of een probleem opmerkt op ons Platform, kunt u ons dit meedelen via onze contactpagina.

De inhoud is in geen geval als een juridisch, financieel, fiscaal,… advies te beschouwen. Ieder gebruik van de inhoud gebeurt uitsluitend op eigen risico.

Wij passen de inhoud van het Platform regelmatig aan, zonder dat wij dit aankondigen of ter kennis brengen.

Bezoekers hebben beperkte toegang tot het Platform. Niet alle informatie is voor bezoekers beschikbaar. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde informatie geheel of gedeeltelijk te beperken voor bezoekers.

HYPERLINKS

Ons Platform bevat hyperlinks naar andere websites en sociale media. Wij kunnen deze websites en sociale media – in de mate dat deze van derde partijen zijn – niet technisch of inhoudelijk controleren. Ieder bezoek aan deze websites en sociale media zal voorwerp uitmaken van de gebruiksvoorwaarden van deze websites en sociale media. Indien u de hyperlinks aanklikt verlaat u ons Platform en doet u dit op eigen risico.

Als u op uw eigen website een hyperlink naar ons Platform wenst op te nemen, heeft u onze voorafgaande schriftelijke toestemming nodig. U gelieve dit te doen via ons contactformulier. Wij kunnen deze gegeven toestemming te allen tijde intrekken zonder voorbericht of andere kennisgeving.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De naam “LINKUS” en het logo en andere handelsmerken, afbeelden en logo’s die wij gebruiken voor onze diensten zijn onze handelsmerken of geregistreerde beeld- en woordmerken.

Dit Platform en de inhoud daarvan zijn eigendom van LINKUS, tenzij anders aangegeven. Alle inhoud van het Platform, inbegrepen afbeeldingen, logo’s, teksten, design,… is beschermd door intellectuele eigendomsrechten van LINKUS of onze Partners of onze Leden en andere licentiegevers.

GEBRUIK

Als bezoeker hebt u het recht om de inhoud van ons Platform te gebruiken voor eigen niet-commercieel gebruik. Ieder ander gebruik, kopiename, download, publicatie, reproductie is verboden.

Het gebruik van ons Platform is onderworpen aan onze gedragsregels.

AANSPRAKELIJKHEID

Wij, noch onze bestuurders, noch onze Partners, noch de bestuurders van onze Partners, zijn contractueel of buitencontractueel aansprakelijk voor iedere rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voorvloeit uit:

(i) het gebruik van ons Platform en de inhoud ervan;

(ii) de slechte werking of de onbereikbaarheid van het Platform;

(iii) problemen met de elektronische communicatiekanalen van het Platform zoals vertragingen, intercepties of manipulaties van derden;

(iv) het doorklikken op de hyperlinks op het Platform.

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor de gevallen waarvoor de wet de uitsluiting van aansprakelijkheid uitsluit, zoals bij bedrog of opzet.

De bezoeker van het Platform dient zelf in te staan voor de beveiliging van de apparaten en verbindingen waarmee hij het Platform bezoekt (zoals firewalls, anti-virus, beveiligde verbindingen).

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op het Platform is Belgisch recht van toepassing.

In geval van betwisting zullen alleen de hoven en rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd zijn.

CONTACT

U kunt met ons contact opnemen via onze contactpagina.

Gedragscode

Indien u gebruik maakt van ons Platform dient u de volgende gedragsregels na te leven, naast andere regels die van toepassing zijn:

  • U onthoudt zich ervan om inbreuken te maken op enige wet of regelgeving;
  • U onthoudt zich ervan om onze intellectuele eigendomsrechten of deze van derden te schenden;
  • U onthoudt zich ervan om software, apparaten, scripts, robots of andere middelen of processen (met inbegrip van crawlers, plug-ins en modules voor browsers, of andere technologieën) ontwikkelen, ondersteunen of gebruiken om ons Platform te doorzoeken of anderszins profielen en andere gegevens ervan te kopiëren;
  • U onthoudt zich ervan beveiligingsfuncties te overschrijven, toegangscontrolesystemen te ontwijken of te omzeilen of de goede werking van ons Platform te verstoren en/of hieraan schade toe te brengen;
  • U onthoudt zich ervan het Platform verkregen informatie zonder onze toestemming te kopiëren, gebruiken openbaar maken of distribueren en vertrouwelijke gegevens te openbaren zonder toestemming van de betrokkenen;
  • U onthoudt zich van reverse-engineering , decompilatie, decoderen of op een ander manier de broncode en technologie achter het Platform te achterhalen;
  • U onthoudt zich ervan om bots of andere geautomatiseerde technologie te gebruiken als u gebruik maakt van ons Platform;
  • U onthoudt zich van framing, mirroring of anderszins toepassen of op andere wijze het uiterlijk of de werking van het Platform na te bootsen;
  • U onthoudt zich er van om het Platform te gebruiken voor elk ander doel dan datgene waarvoor het Platform bestemd is
  • U onthoudt zich ervan om schade te berokkenen aan het Platform, om het Platform te gebruiken op een wijze die ons of anderen schade toebrengt.